Založ si blog

Vysoké Tatry idú do privatizácie?

Tak nám zabili Tatry. A ktoré, pani Müllerová? Nuž, tie vysoké. Vlastne – Vysoké. Najskôr odtiaľ ich terajší majitelia vyhnali bývalých hostí, teraz ešte zostáva rad na prírodu. Zonácia rozhodla a vôbec sa mi nechce ďalej vtipkovať. Už v sobotu mi bolo smutno, keď som počúval zahraničného spravodajcu istej svetovej rozhlasovej stanice ako vysvetľoval, prečo zanikol fenomén Vysoké Tatry a prečo naopak ožil na druhej, poľskej strane. Teraz by som však najradšej strieľal. Vysoké Tatry onedlho sprivatizujú betonárky na výstavbu apartmánov a zábavnej infraštruktúry pre postboľševických zbohatlíkov.

Štát konečne ukončil zonáciu. Inak povedané, zaujímavé pozemky v okolí Cesty slobody, ktorá spája tatranské osady presunul do nechránenej a investične slobodnej zóny D.  Tam, kde sme ako deti nesmeli utrhnúť ani steblo trávy si budú môcť pracháči stavať svoje luxusné haciendy bez ohľadu na slušnosť, vkus a najmä ochranu prírody v národnom parku.

„Za povšimnutie stojí vymedzenie podzóny Cr, ktorá ukrajuje z najprísnejšie chráneného územia navrhovanej zóny A. V rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny sa v tomto území navrhuje umožniť vykonávať určité činnosti, ktoré by inak podliehali regulácii zo strany štátu. Po identifikácii tohto územia je jasné, že sú to lokality obetované investorom na výstavbu nových ubytovacích kapacít, zjazdoviek a športových areálov,“ varoval Peter Pilinský, predseda Strany zelených a dodal: „Nespochybňujeme nutnosť vyčlenia určitého územia na rozvoj cestovného ruchu, no systém zonácie TANAP-u by mal byť založený na princípoch biosférických rezervácií UNESCO a systému kategórii IUCN. Mali by byť nástrojom na zachovanie hodnôt TANAP-u, na realizáciu plánu manažmentu a základom pre vykonávanie činností v území vrátane zasahovania do prírodného prostredia. V skutočnosti je zonácia robená tak, aby vyhovovala finančným a iným záujmových skupinám.“

Teraz mi pripadá naozaj tragikomické, že ochranári vlastnými telami bránili ťažbe lykožrútom napadnutého lesa a päť rokov po tejto apokalypse sa nielenže budú ťažiť choré stromy, ale tých pár zdravých padne za obeť stavbám vplyvných finančných skupín. O Vysokých Tatrách rozhodla politika, respektíve tí politici, ktorí na posledné chvíle utrhávajú ešte čo sa dá zo spoločného majetku štátu. Vysoké Tatry ako národný park priklepne vláda Roberta Fica, ktorá sa tak zásadne dištancuje od privatizácie rodinného striebra tým, ktorí si urobili nedávno generálku na privatizáciu Štrbského plesa.
Ale – buďme úprimní – poznáme odpovede na základné otázky ochrany prírody? Dokážeme konštruktívne do snahy – ako (v inej súvislosti) hovoria Američania – „ochraňuj a bráň“ zapojiť odbornú verejnosť? Je rezort životného prostredia dostatočne „ochotný“ hľadať nové prístupy k ochrane prírody? Nájdeme spôsob pokračovať v konštruktívnej spolupráci s neštátnymi subjektmi národného významu? Tieto otázky, ktoré som si kládol minulý rok, už nie sú aktuálne. Alebo, odpovede na ne sú známe. Dajú sa zhrnúť pod slovo Nie!
O čo nám tu na Slovensku ide? (Ak si odmyslíme iné bežné „veľkoproblémy“, umne prefabrikované siedmou veľmocou.) Nuž, jednoducho o to, aby sme mali optimálny počet chránených území a zároveň, aby sa čo najviac minimalizovali obmedzenia, ktoré z ich ochrany vyplývajú. Či už tie najmenšie – napríklad pohyb turistov, alebo tie najvážnejšie – hospodárenie v chránených územiach, a teda zasahovanie do ich vývoja. Nikto tu však ani len nechyroval o výstavbe Disneylandov, aquaparkov a možno aj kasín tam, kde sme ako deti obdivovali nepoškodený les a tam, kde bývali klimatické kúpele a ozdravovne. Ešte stále však „pracujeme s veľkými slovami“, poďme to rozmieňať na drobné.
To všetko súvisí s takzvanou „zonáciou“. Opäť rozmieňajme na drobné – rozdelením chránených území na Slovensku do akýchsi kategórií, stupňov ochrany, či zón. Ruku na srdce – viete, že celé Slovensko, kompletne, od Skalice až po Čiernu nad Tisou a od Oravskej Lesnej až po Štúrovo je v prvom stupni ochrany? Nie svojvoľne, ale v zmysle NATURY 2000 – presne „do písmena“. Ak by sme sa ale chceli vyjadriť v novej zonačnej klasifikácii, celé Slovensko je v zóne E. Tá však neexistuje. „Najbenevolentnejšia“ je zóna D, ktorej zodpovedá doterajší druhý stupeň ochrany, potom sa sprísňujú podmienky pre zónu C – tretí stupeň. Zóna B už je v prísnom štvrtom stupni a napokon zóna A – to je územie s najvyšším stupňom ochrany. Inak povedané – „bezzásahové“. Ale – preskočili sme veľa stupienkov.

Len pripomeniem, že novonavrhnutá zóna D zaberá veľkú časť Národného parku Vysoké Tatry. Je to zóna, ktorá sa ľahko môže stať staveniskom.

„Zonácia“ v zmysle novely zákona o ochrane prírody mala uzrieť svetlo sveta najneskôr v roku 2006, s dodatočným posunom o rok dva. Podľa predstáv dvoch rezortov. Ministerstvo životného prostredia a ministerstvo hospodárstva spoločne predpokladali novelizovanie zákona. Novelu do parlamentu na prerokovanie dňa 26. júna 2007 predkladal vtedajší štátny tajomník pôdohospodárskeho ministerstva Marian Záhumenský. Základné čísla boli sľubné. Už len návrh zonácie Tatranského národného parku (TANAP-u) zvyšoval výmeru bezzásahovej zóny o vyše 8-tisíc hektárov. „Doterajšia výmera predstavovala niečo vyše 31-tisíc ha, terajšia až 39 524 ha, čo je 53 percent z celkového územia TANAP-u,“ povedal 23. mája 2007 minister životného prostredia Jaroslav Izák. Zóna B by mala mať podľa neho rozlohu 13 137 ha, zóna C 19 483 ha, z toho určená na rozvoj 1 680 a D zóna 476 hektárov.

V navrhovanej novele však bola aj veta, ktorá postavila do rozporu nový štatút územia s najvyšším bezzásahovým stupňom a zároveň Lesný hospodársky plán, ktorý sa spravidla robí na desaťročné obdobie. Z tohto „Kocúrkova“ vyplynulo, že sa síce mohlo zasahovať, teda aj ťažiť, ale bez zásahu.

Prezident republiky Ivan Gašparovič je právnik. Ešte pred tým (4 dni), ako sa vyjadril k novele zákona o ochrane prírody, vrátil parlamentu aj zmeny v zákone o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov. Poukázal na nezrozumiteľnosť zmien, ktoré by podľa neho a ochranárov otvorili cestu k nelegálnemu obchodovaniu s ohrozenými živočíchmi. Následne poslala prezidentská kancelária do parlamentu aj veto k zákonu o ochrane prírody a krajiny. Politický „return“ v tenisovej terminológii bol skôr esom. Poslanci prezidentské veto prelomili.

Aktivisti kritizovali napríklad údajné posilňovanie právomocí štátnych úradov na úkor občianskych združení. Na úkor ochrany prírody malo byť podľa nich aj nové delenie území podľa stupňov ich ochrany. Zástupcovia vládnych strán naopak tvrdili, že novela ochranu prírody posilní. Poslanci schválili, že aj v najprísnejšie chránených územiach, kde by človek nemal vôbec zasahovať, bude možné vyhlásiť menšie podzóny. A tam začal hlodať finančnícky červotoč. Alebo v našom prípade – tatrotoč.

 

Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko podala 7. decembra 2007 na Európsku komisiu (EK) sťažnosť voči Slovensku za nesúlad novely zákona o ochrane prírody a krajiny s právom EÚ. Tento podľa nich potvrdila aj právna analýza, ktorú si dal vypracovať Inštitút aplikovanej ekológie Daphne. „Domnievame sa, že súčasný zákon o ochrane prírody a krajiny nedostatočne transponuje články smernice o vtákoch a smernice o biotopoch,“ argumentoval ornitológ Marek Brinzík. Vysvetlil, že z nich pre členský štát vyplýva povinnosť zabezpečiť nevyhnutné ochranné opatrenia vyhlásených území a predbežnú ochranu navrhovaných území Natura 2000, ako aj požiadavka na vytvorenie systému prísnej ochrany živočíchov a rastlín. „Komisiu sme preto upozornili, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje nový zákon o ochrane prírody a požiadali sme ju, aby dohliadla na jeho zosúladenie s právom EÚ,“ pripomenul Tomáš Blaškovič z SOS/BirdLife. Legislatívny proces okolo zákona o ochrane prírody už naliehavo pripomínal Kocúrkovo. „Namiesto toho, aby sme upravili, čo nám už EK vyčítala novelizáciou zákona v parlamente, dostali sme ho do ešte väčších rozporov so smernicou,“ tvrdí Tomáš Blaškovič.

Podpisy pod hromadnú pripomienku k návrhu novely Zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu začalo zbierať Lesoochranárske združenie VLK. Nebolo spokojné, že novela vylučuje ochranárske organizácie ako účastníkov správnych konaní, v ktorých sa prerokúvajú výnimky zo zákona o ochrane prírody a je v rozpore s dohovormi a smernicami EÚ. „Navrhujeme preto, aby boli do novely zakomponované ustanovenia, ktoré by rôznym občianskym združeniam umožnili byť účastníkmi takýchto konaní a mali možnosť získavať relevantné informácie, čo navrhovaná novela neumožňuje,“ povedal náčelník združenia VLK Juraj Lukáč. Dodal, že svoju požiadavku opierajú o platnú legislatívu – zákon o správnom konaní, ako aj o Aarhuský dohovor, ktorý je súčasťou nášho platného práva a tiež aj o rozhodnutie Rady EÚ. Podľa združenia, novely zákona o ochrane prírody, ktoré prijal štát za posledné roky, umožnili rôznym záujmovým skupinám zasahovať do chránených území na Slovensku, nevynímajúc naše najcennejšie územia národných parkov.
„Tlak záujmových skupín na chránené územia sa stále zvyšuje, pretože ich hlavným cieľom v novom zákone o ochrane prírody je znemožniť akúkoľvek občiansku kontrolu nad zásahmi v chránených územiach. Žiadne informácie o pesticídoch, žiadne fotografi e z výrubov, žiadne údaje zo správnych konaní, nič, čo by preniklo k obyčajným ľuďom a umožnilo by im zorganizovať akúkoľvek obranu. Preto vylúčili ochranárske organizácie ako účastníkov správnych konaní, v ktorých sa prerokúvajú výnimky zo zákona o ochrane prírody,“ tvrdil už dávnejšie a celkom jasnozrivo Juraj Lukáč v oficiálnom vyhlásení VLK-a. Ukazuje sa, že mal absolútnu pravdu.
Rezort životného prostredia síce zmenil v novom zákone aj sporné ustanovenia o zonácii národných parkov, ktorá však už nebude napojená na stupne ochrany prírody. Rozsah ochrany v jednotlivých zónach sa bude „šiť na mieru“ pre jednotlivé národné parky. Celý proces potrvá deväť rokov. Podľa vtedajšieho ministra životného prostredia Jaroslava Izáka návrh zonácie TANAP-u neráta s otváraním nových stredísk cestovného ruchu. Ten sa podľa neho bude rozvíjať v rámci existujúcich stredísk Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Zuberec a Tatranská Lomnica. Ani tam sa však nebude môcť stavať neobmedzene. „Budú musieť vypracovať štúdiu o vplyve na životné prostredie, bude prebiehať posudzovanie, tak ako je to potrebné podľa legislatívy EÚ, ale i našich smerníc,“ vysvetľuje minister Izák.

 

Po tomto exkurze do nedávnej histórie, prečo je zrazu – aj z pohľadu toho istého ministerstva – všetko inak?
Správa z tisku – ako by povedal Karel Kryl: „Napriek tomu, že nový návrh zonácie Tatranského národného parku predkladá ministerstvo životného prostredia, zohľadňuje podľa bývalého pracovníka Správy TANAP-u a lesníka Karola Kaliského predovšetkým záujmy developerov a lesných hospodárov, v rozpore so záujmami ochrany prírody. Karol Kaliský pripomenul, že Správa TANAP-u vypracovala ešte pred štyrmi rokmi odborný návrh zonácie. Ten podľa neho pravdepodobne poslúžil ako podklad pre novú zonáciu, ktorú predstavil envirorezort. „Veľmi sa to podobá v hlavných rysoch, ale do nového návrhu sa premietli prakticky všetky nesplnené developerské a lesnícke sny.“
Pripomenul, že na úkor bezzásahovej zóny A, do ktorej majú patriť najvzácnejšie územia, majú vzniknúť nové, rozšírené oblasti cestovného ruchu a lyžiarske trate. Domnieva sa, že tak budú spod ochrany odborne neobhájiteľným spôsobom vyňaté mnohé doposiaľ nepoškodené biotopy európskeho a národného významu s nenahraditeľnou spoločenskou hodnotou.

 

Zonácia Tatranskému národnému parku len zdanlivo prinesie väčšiu výmeru bezzásahových území, v reáli sa však bude chrániť menej. Zámer totiž počíta s výrazným znížením výmery súčasných území s piatym stupňom ochrany prírody. V najvyššom stupni ochrany zostane prakticky len to, čo je nezaujímavé pre developérov a lesníkov.

Pripomeňme si, že najprísnejším stupňom ochrany už nebudú chránené ani také kľúčové oblasti ako ústie Tichej a Kôprovej doliny.

A ešte jedna demagógia, ak nie podvod. Ak sa vám niekto bude snažiť argumentovať, že novou zonáciou sa v TANAP –e zvýši rozloha území v najprísnejšom, piatom stupni ochrany na 54 percent, potom si hneď spomeňte na nasledujúci fakt: Dosiahlo sa to najmä zahrnutím neplodných plôch nad hornou hranicou lesa v oblasti Roháčov a tiež Západných Tatier, kde dnes platí nižší, tretí stupeň ochrany prírody.

Zažil som časy zbierky na Alweg vo Vysokých Tatrách. Teraz by som naozaj túžil zažiť, aby ľudia vyšli do ulíc s cieľom pre seba a svoje deti uchrániť Vysoké Tatry ako národný park, uchrániť ich ako také. Určite nebudem chýbať. Do Tatier – tých, o ktorých píšem, už roky nechodím. Ale chcem sa tam vrátiť, až odtiaľ vyženieme všetkých privatizérov, developerov, polomafiánov a kšeftárov. Rád by som sa toho dožil.

V „šesťdesiatom druhom, keď prišli Rusi“.

18.08.2010

Niekto sa zo mňa snaží robiť idiota. Po tom, ako sa ním sám stal, respektíve, ešte neodstal. „V „šesťdesiatom druhom, keď prišli Rusi“, zaznelo v piatok, 13. augusta predpoludním z éteru najpočúvanejšieho rádia na Slovensku a z úst jedného z jeho moderátorov. Teda, pardon, „moderátorov“. Bez korekcie zo strany spoluchichotajúcich sa kolegov v štúdiu. Ich [...]

Pchjongjang an der Donau

08.03.2010

Teda, Pchjongjang na Dunaji. Po slovensky. Ten titulok je po nemecky o Slovensku. Podľa istej zahraničnej spravodajskej verejnoprávnej televízie sa objavil v istých novinách v Rakúsku nad článkom, v ktorom sa Slovensko prirovnáva k Severnej Kórei. Nuž vlastne – Slovensko samo „sa“ nie. Noviny ho prirovnávajú ku krajine s pravdepodobne najprimitívnejším režimom na [...]

Ušlo bulváru

03.03.2010

A tomu len tak ľahko nejaká tá slza, kvapka krvi, samota, bieda alebo naopak bohatstvo, neujde. Iba ak si to jeho tvorcovia z času na čas pomýlia a čosi popletú a celé to pošlú na svetlo Božie, teda čitateľské a divácke, jemne a niekedy aj nemierne prekrútené. Veď napokon o nič nejde. Potrebné ingrediencie – slzy, krv, plač, bolesť a naopak žúrky sex a zmeny [...]

andrej danko

SNS očakáva stanovisko od Smeru k účasti na stretnutí v Prezidentskom paláci

18.05.2024 12:13

SNS nepodporuje okrúhly stôl za účasti lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča.

SR voľby24 prezident kandidáti debata 1. kolo BAX

Matovič v kontexte atentátu na premiéra vyzýva ministra Šutaja Eštoka na odstúpenie

18.05.2024 11:44

Šutaj Eštok by mal podľa Matoviča „vytiahnuť hlavu z piesku", prijať za to zodpovednosť a odstúpiť aj z úcty k samotnému Ficovi.

súd, fico, atentát, cintula, šts

Fica zasiahol viackrát: Atentátnik stojí pred súdom, prokurátor žiada väzbu

18.05.2024 10:00, aktualizované: 11:50

Súd sprevádzajú prísne opatrenia, zasadnutie je neverejné, novinári sa nedostanú ani do areálu. Situáciu sledujeme priamo v Pezinku.

Germany Russia Ukraine

Utečenci strácajú kontakt s Ukrajinou. Čo ukázal prieskum v Poľsku, Nemecku a Česku?

18.05.2024 10:00

Minimálne polovica Ukrajincov, ktorí sú v Poľsku, Nemecku a Česku, sa na Ukrajinu zrejme nevráti. Vyplýva to z čerstvého prieskumu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 13
Celková čítanosť: 43339x
Priemerná čítanosť článkov: 3334x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy